Publicerad: 21 juli 2015

Förbättringsarbetet pågår ständigt

Patientsäkerheten hotas inte av att vårdmedarbetare får en välförtjänt semestervila. Däremot förbättras den inte av en delvis onyanserad debatt, skriver Hans Karlsson i en replik.

Att Lotta Dickman som förtroendevald i Vårdförbundet arbetar för sina medlemmars villkor är något jag djupt respekterar. Dock blir jag uppriktigt ledsen när hon skriver att jag ”för det svenska folket bakom ljuset".

Patient i en säng omgiven av en anhörig oc läkare.

När vi från SKL uttalar oss om patientsäkerhet så gör vi det bland annat baserat på världens största journalgranskningsstudie. Systematiskt har vi tillsammans med regioner och landsting under flera år gått igenom närmare 40 000 patientjournaler för att identifiera vårdskador.

Undersökningen har påvisat flera viktiga förhållanden, dels att antalet dödsfall kopplat till vårdskador var betydligt färre än tidigare studier visat, dels att vi under perioder med färre vårdplatser, till exempel under somrarna och större helger, inte har fler vårdskador än annars.

Hans Karlsson.

Även om man på nationell nivå inte kan se en ökning av antalet vårdskador under sommaren när det ibland föreligger både vårdplatsbrist och ibland också kompetensbrist, så är det troligt att dessa förhållanden på sikt ökar sannolikheten för att vårdskador ska uppstå. Det är viktigt att poängtera att problemet med kompetensbrist gäller all vårdpersonal och inte enbart sjuksköterskor.

Självklart anser vi som arbetar med patientsäkerhet att vårdskador ska undvikas! SKL anser att den nuvarande situationen är besvärlig och arbetar därför tillsammans med andra aktörer med att analysera läget och föreslå förbättringar. Det sker genom ett seriöst arbete där patienter, närstående och vårdens medarbetare har centrala roller.

Det handlar om förändringar och förbättringar på flera plan och på olika nivåer. Två exempel:

  • Sjuksköterskeutbildningen. Utbildningen, som akademiserades när staten tog över den från landstingen, ger nog en god teoretisk bakgrund för yrket men förbereder inte studenterna för den vardag de möter. Detta måste staten ta bättre ansvar för. SKL och våra medlemmar bistår gärna i den utvecklingen.
  • Arbetets organisation: Genom att renodla sjuksköterskornas arbetsuppgifter och se till att varje yrkesgrupp arbetar med de uppgifter som är specifika för den egna kompetensen kan arbetsmiljön och patientsäkerheten förbättras. De flesta arbetsgivare – 83 procent – har inför sommaren 2015 ökat sin rekrytering av andra yrkesgrupper som till exempel socionomer, farmaceuter, sjukgymnaster, medicinska sekreterare, vårdadministratörer och personal inom städning och mathantering.

Den svenska patientsäkerheten hotas inte av att sjuksköterskor och andra vårdmedarbetare får en välförtjänt semestervila. Däremot förbättras den inte av en delvis onyanserad debatt som målar bilden av svensk sjukvård i alltför mörka färger.

Hans Karlsson
Chef för avdelningen för vård och omsorg, SKL

Repliken publicerades på SVT Opinion 2015-07-20.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!