Publicerad: 5 mars 2014

En professionell god man ökar tryggheten

En översyn av lagstiftningen om godmanskap och förvaltarskap är
nödvändig. Det framhåller föreningen JAG i en debattartikel den 28
februari och det är även SKL:s uppfattning.

Nuvarande regelsystem är inte rättssäkert för de mest utsatta. Det räcker inte med att fortsätta lappa och laga en ålderdomlig lagstiftning – en grundlig och förutsättningslös utredning borde genomföras. Detta gick vi in på närmare i en debattartikel i Svenska Dagbladet den 27 februari.

SKL delar dock inte föreningen JAG:s uppfattning i alla delar. Föreningen argumenterar för mer personlig utformning och kontakt mellan den gode mannen och huvudmannen, och verkar ställa detta i motsatsförhållande till professionalisering och enhetlighet. SKL anser att det finns goda skäl att även fortsättningsvis hålla isär det juridiska ställföreträdarskapet från personlig omvårdnad och intressebevakning, som kan ligga närmare de anhöriga, personliga assistenter, kontaktpersoner eller andra stödpersoner. Den gode mannens uppdrag bör vara att se till att huvudmannen får sina behov tillgodosedda men inte att utföra det praktiska arbetet själv.

Självfallet ska detta ske med respekt för den enskilde individens vilja. Vi anser inte att en ökad professionalisering av godemanskapet står i motsatsförhållande till detta. Tvärtom bör det kunna bidra till ökad trygghet och rättssäkerhet för huvudmännen. Redan 2009 gjorde SKL en framställan till justitiedepartementet om att en person som arbetar som personlig assistent inte ska kunna förordnas till god man/förvaltare för samma brukare. Sådana dubbla uppdrag innebär en risk att det kan uppstå intressemotsättningar och jävsförhållanden. Är denne dessutom anhörig till huvudmannen minskar förutsättningarna för insyn och kontroll ytterligare. Inom denna krets kan det dessvärre också finnas egna ekonomiska intressen som inte främjar den enskildes behov.

Slutligen kan konstateras att uppdraget som god man/förvaltare i dag är ett utomordentligt svårt och komplicerat uppdrag som åläggs en lekman utan krav på annan kompetens än att personen ska vara hederlig, erfaren och lämplig. Den önskade översynen bör utgå från hur samhället ser ut idag och inte på hur det var uppbyggt för snart 100 år sedan, när grunden till den nuvarande lagstiftningen lades.

Germund Persson
Chefsjurist på Sveriges Kommuner och Landsting


Repliken är publicerad på dagenssamhälle.se, 2014-03-05.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!