Publicerad: 1 september 2014

En modell för att utveckla skolan

Det är hög tid att lägga diskussionen om ett förstatligande av skolan på hyllan och istället koncentrera oss på det som verkligen kan förbättra undervisningen, skriver SKL:s Maria Stockhaus.

Lärare som instruerar två elever i ett klassrum.

En grundbult är att skolans styrning fungerar på bästa sätt. För detta har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tagit fram en modell som 86 kommuner arbetar utifrån. Många kommuner vittnar om goda erfarenheter, inte minst i jämförelse med annat utvecklingsarbete.

Alla är delaktiga

Idag används modellen inom SKL:s matematiksatsning, men den kan användas generellt inom skolan. Modellen består av tre delar som bidrar till tydlighet, tillit och konkret förbättringsarbete:

  • Alla som arbetar med skolan involveras: politiken, förvaltningsledningen, rektorer och lärare. Samtliga i gruppen träffas flera gånger varje år. Det skapar förståelse för olika perspektiv, en öppenhet om brister samt en gemensam utgångspunkt för förbättringar.
  • Fokus för arbetet ligger på att utveckla ledningen och styrningen av skolan. Den högsta politiska ledningen och de högsta cheferna skriver under en avsiktsförklaring med konkreta mål för att förbättra resultaten. Höga politiker och tjänstemän deltar hela tiden i projektet.
  • Kommuner granskar och stöttar varandra i arbetande nätverk. Nätverken träffas flera gånger om året, med sju deltagare från respektive kommun. Det första steget är en analys av nuläget. Nästa steg handlar om erfarenheter av andras utvecklingsarbete och vad kommunen själv kan göra.

Tillit leder till konkret samarbete

När alla möter alla så ökar förståelsen för varandras olika roller och att förändring är ett gemensamt ansvar. Lärarna kan förstå politikerna, politikerna kan förstå rektorer och lärare – tilliten blir starkare. Detta arbetssätt är så mycket effektivare än förslag om förstatligande eller andra dyra och tidskrävande reformer. De stora vinnarna är eleverna som får bättre skola och undervisning.

Bra lön, forskning och IT är viktiga punkter

Modellen kan synas vara närmast banal. Men den kräver både uthålligt arbete och koncentrerar sig på områden där många skolor idag brister – samarbetet mellan olika grupper samt utveckling av skolans ledning.

Skickliga lärare ska ha bra lön, undervisningen ska bygga på forskning och beprövad erfarenhet och IT behöver vara en naturlig del av undervisningen. Det är några centrala punkter att ta med i arbetet när skolan ska utvecklas. Den lokala utformningen av karriärtjänster så att den både ökar läraryrkets attraktionskraft och främjar skolutveckling passar också bra att ta med i modellen. Men exakt vad som ska ingå måste skolor och kommuner själva avgöra utifrån sina behov.

Det finns inga genvägar eller någon quick fix som löser skolans stora utmaningar. Men alla behöver jobba med en bra styrning i god dialog. Samarbete och gemensamt ansvar i en tydlig modell ger framgång.

Maria Stockhaus
Ordförande i SKL:s utbildningsberedning


Debattartikeln har publicerats i Vestmanlands Läns Tidning, 2014-08-25.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!