Publicerad: 17 november 2014

En kombination av insatser behövs

En hög kvalité i missbruk- och beroendevården handlar inte om socialtjänst eller hälso- och sjukvård. Det handlar om både och, skriver SKL, Akademikerförbundet SSR, Rainbow Sweden och RFHL i en replik.

Förslaget om att landstingen skulle ta över ansvaret för all behandling, både psykosocial och medicinsk mötte starkt motstånd. Det avfärdades av tunga remissinstanser och av regering och riksdag. Lars-Håkan Nilsson med flera vill nu än en gång blåsa liv i frågan (SvD Brännpunkt 14/11).

Det finns fortfarande arbete att göra för att öka tillgängligheten, stärka primärvårdens roll, se till att läkemedelsassisterad behandling finns över hela landet och fortsätta uppbyggnaden av beroendemottagningar drivna av socialtjänst och hälso- och sjukvård tillsammans.

Landstingen bör inte ta över hela ansvaret

Det är nu drygt tre år sedan Missbruksutredningen kom med sitt slutbetänkande. Utredningen innehöll en rad förslag för en förbättrad vård och behandling för personer med missbruks- och beroendeproblematik. Många av förslagen fick ett brett välkomnade. Det gällde dock inte förslaget om att landstingen skulle ta över ansvaret för all behandling, både psykosocial och medicinsk. Det mötte starkt motstånd och avfärdades av tunga remissinstanser och av regering och riksdag.

Även vi är bekymrade för de uppgifter som kommer om att antalet döda av narkotikarelaterade orsaker ökar. Vi ser också andra utvecklingsområden inom dagens missbruks- och beroendevård. Men precis som för tre år sedan leder det helt fel att lägga fokus och energi på organisatoriska frågor som skatteväxling och flyttade huvudmannaskapsgränser.

Missbruk och beroende är en komplex problematik som har både biomedicinska, sociala och psykologiska inslag. Många har också samtidigt psykiatriska diagnoser. En missbruk- och beroendevård som håller hög kvalitet måste därför erbjuda insatser och kompetenser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård.

Kommuner har större möjligheter att arbeta uppsökande

Forskning visar att det inte enbart är medicinska insatser som ger bra resultat. En kombination av medicinska och psykosociala insatser ger bra effekt. Kommunerna har större möjlighet än hälso- och sjukvården att arbeta uppsökande och förebyggande. Socialtjänsten arbetar med barn, ungdomar och deras familjer. Samverkan med relevanta aktörer, vilket då också inbegriper brukarorganisationer, möjliggör en bred kontaktyta i samhället som fungerar som viktiga ingångar till vård och behandling. Det är i det sammanhanget avgörande att den vårdsökande med beroendeproblematik har samma status och rättigheter som vilken annan patient eller klient som helst inom hälso- och sjukvården eller socialtjänsten.

Att låsa fast sig i frågan om huvudmannaskapsgränser är att skapa en onödig motsättning mellan två verksamheter som båda behövs. En person med missbruk och beroendeproblematik ska kunna vända sig till både socialtjänst och primärvård för att få hjälp. Utbudet ska vara brett och erbjuda allt från rådgivning, sociala insatser, enklare samtalskontakter till terapi, abstinens- och läkemedelsbehandling.

I stället för att lägga kraft och energi på att kommunerna inte ska kunna erbjuda psykosocialbehandling bör kraften läggas på hur missbruks- och beroendevården ska kunna rustas och utvecklas. Dagens ansvarsfördelning innebär inga hinder, vare sig för socialtjänst eller hälso- och sjukvård att vidareutveckla och öka utbudet på de insatser de är bra på.

Hans Karlsson
Chef, avdelningen för vård och omsorg, Sveriges Kommuner och Landsting

Heike Erkers
ordförande, Akademikerförbundet SSR

Alec Carlberg
Ordförande Rainbow Sweden, klientrörelsens paraplyorganisation

Inger Forsgren
ordförande, RFHL                                                                                   

Repliken har publicerats på svd.se, 2014-11-16.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!