Publicerad: 29 oktober 2015

Digitalt först för ett smartare Sverige

Sverige är och har under många år varit en världsledande it-nation. För att Sverige även i fortsättningen ska vara världsledande inom it är det nu dags att vi tar nästa steg.

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) avser att idag inleda ett samarbete för en digital förnyelse av det offentliga Sverige.

Politiska prioriteringar, näringslivets investeringar och civilsamhällets engagemang har gjort att Sverige idag har en digital infrastruktur och en digital kompetens som få andra länder kan matcha. Det finns dock ett område där vi hittills inte nått hela vägen fram och det är digitaliseringen av det offentliga Sverige. Vi ser att andra länder har kommit längre när det gäller hur myndigheterna utnyttjar de möjligheter som digitaliseringen för med sig.

Personer som använder datorer i olika sammanhang, vård, skola mm.

Tillsammans ska vi nu jobba smartare för att skapa en samverkande och innovativ offentlig förvaltning. Vi måste bli bättre på att utnyttja de resurser vi redan har och vi måste samarbeta med både näringsliv, akademi och civilsamhälle. Vi måste på allvar prioritera den digitala förnyelsen. Vi måste tänka digitalt först.

Digitalt först innebär att digitala tjänster ska, när det är möjligt och relevant, vara förstahandsval i den offentliga sektorns kontakter med dem som bor i Sverige, med organisationer och med företag. En digitalisering av det offentliga Sverige skapar förutsättningar för ett mer klimatsmart samhälle, fler jobb och snabbare planprocesser för fler bostäder.

Digitalt först innebär också att våra myndigheter, kommuner och landsting ska sätta medborgaren och företagaren i centrum när nya tjänster tas fram. Att våra myndigheter, kommuner och landsting ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter för att skapa en enklare vardag för privatpersoner och företag och ett öppnare samhälle.

Inledningsvis prioriterar vi digitalt först inom följande områden:

  • Att förenkla och effektivisera plan- och byggprocessen för ökat bostadsbyggande.
  • Att skapa fler jobb genom att förenkla för företagen. Digitala lösningar ska bidra till minskad byråkrati, förenklat uppgiftslämnande och ökad möjlighet till självservice.
  • Ett bättre utnyttjande av miljöinformation för att möta klimatutmaningen och nå de nationella miljökvalitetsmålen och generationsmålen.
  • En effektivare livsmedelskedja som skapar möjlighet till hållbara val för konsumenterna och minskar klimatpåverkan från våra tallrikar.
  • Smartare sätt att förbättra människors hälsa, bidra till ökad delaktighet och självständighet och till goda arbetsförhållanden för personal i vård och omsorg.
  • Fördjupa lärandet genom att möta elevernas skiftande behov och rusta dem med rätt kompetenser och förmågor för framtiden samt underlätta lärarnas arbete.
Lena Micko, ordförande, SKL

För att detta ska bli verklighet, krävs ett nära samarbete mellan stat, kommun och landsting. Vi ser en mycket stor potential för ökad effektivitet och kvalitet för medborgare och företag när vi samverkar kring digitala lösningar över myndighetsgränser. Idag är problemet ofta att myndigheter utvecklar egna isolerade komponenter och digitala tjänster. Det är varken effektivt eller hållbart. Det som utvecklas i en myndighet ska kunna återanvändas i en annan.

Digitaliseringen har också en viktig roll att spela när det gäller att lösa den stora bostadsbristen. För att få fler bostäder måste det gå snabbare, blir enklare och billigare att bygga bostäder. Idag är det svårt eller omöjligt att utveckla digitala lösningar inom byggprocessen eftersom det ofta saknas tillgång till digital information och överenskommelser om hur informationen ska kunna utbytas. Processen anses vara både krånglig och ineffektiv. Här återstår ett viktigt förenklingsarbete, där regeringen nu satsar på nya digitala lösningar genom att utse en utvecklingsmyndighet.

Regeringen och SKL kommer nu att ta fram en gemensam plan för att få detta på plats. Utöver bostadsbyggande, ger vi också ett antal myndigheter och kommuner i uppdrag att påbörja den digitala förnyelsen inom miljöinformation, livsmedelskedjan, förenklat företagande samt informationshantering i vården. Fler områden kommer att bli aktuella längre fram.

Som en del i det gemensamma arbetet, tillsätts också en rådgivande grupp för att bistå i arbetet med att digitalisera den offentliga sektorn.  Företrädare från regering, myndigheter, kommuner och landsting ska identifiera och diskutera de utmaningar vi står inför.

Sverige är och ska fortsätta vara en världsledande it-nation. En digitalisering av det offentliga Sverige skapar förutsättningar för ett mer klimatsmart samhälle, möjligheter för fler jobb, snabbare planprocesser för fler bostäder och en mer effektiv förvaltning. För att tillvarata dessa samhällsvinster måste vi tänka digitalt först. Nu tar vi steget att digitalisera det offentliga Sverige.

Mehmet Kaplan, it-minister
Lena Micko, ordförande Sveriges Kommuner och Landsting

Debattartikeln publicerades i Svenska Dagbladet 2015-10-29

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!