Publicerad: 18 mars 2015

Det måste kunna byggas där många vill bo

Det måste bli enklare för kommunerna att planera för nya bostäder där många vill bo. Regeringen behöver undanröja orimliga statliga restriktioner, replikerar SKL.

På DN debatt skriver bostadsministern att regeringen vill ta ansvar för att det ska byggas fler bostäder. Ambitionerna är höga. Det är bra. SKL ser med tillförsikt på arbeten för att till exempel öka konkurrensen i bostadsbyggandet och för att förändra länsstyrelsernas roll i planprocessen som i dag är otydlig och skapar hinder.

Men, flera avgörande åtgärder för att få till stånd ett ökat bostadsbyggande och en bättre fungerande bostadsmarknad saknas. Ska regeringen kunna nå målet om 250 000 nya bostäder fram till år 2020 måste det bland annat bli enklare att bygga bostäder där många vill bo. Och det behövs åtgärder som ökar efterfrågan på nybyggda bostäder. SKL vill bland annat se följande åtgärder från regeringen:

  • Se över och förändra de finansiella regelverken. Behov och efterfrågan är två skilda saker på bostadsmarknaden. Många behöver en bostad, färre har möjlighet eller incitament att efterfråga. En viktig åtgärd är att öka rörligheten på bostadsmarknaden. Den flyttskatt Sverige har hämmar efterfrågan på nybyggda bostäder, och de som står utanför bostadsmarknaden har svårt att komma in. Ett annat hinder för bostadsbyggandet är de strikta reglerna för bankernas utlåning till privatpersoner och byggföretag. De måste utvärderas, i många kommuner ses reglerna som den viktigaste orsaken till låg byggtakt.
  • Ta beslut om rimliga bullerregler. Ökat bostadsbyggande i städerna förutsätter rimliga bullerregler. Runt om i landet planerar kommunerna för täta och hållbara städer med nya bostäder i centrala och attraktiva lägen. Men otidsenliga regelverk för buller sätter ofta stopp. Regelverken tar inte hänsyn till att det i dag går att bygga med bra inomhusmiljö även om det bullrar på utsidan. Regeringen har på sitt bord ett förslag till nya regler för trafikbuller. Beslutet om dessa regler behöver tas snarast. Hur ska det annars kunna byggas bostäder i de områden där regeringen vill satsa på utbyggd kollektivtrafik.
  • Förändra regelverken för riksintressen respektive strandskydd. En statlig utredning ser nu över systemet med riksintressen. Det nämner inte bostadsministern i sin artikel, men SKL förutsätter att arbetet leder till förslag om att röja upp i det röriga regelverket och att regeringen går vidare med förslaget. Många riksintressen är otydliga och inaktuella. De tar upp stora ytor av många kommuner och är ofta ett hinder för bostadsbyggandet. När det gäller strandskyddet är det onyanserat och ett hot mot många inlandskommuners överlevnad. Sverige har 42 000 mil stränder och det råder ett generellt byggstopp hundra meter från varje strandkant. Med ett nyanserat regelverk skulle landsbygden bli mer attraktiv att bo och verka i.

Anders Knape
Ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting, SKL

Repliken har publicerats på dn.se, 2015-03-18.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!