Publicerad: 26 maj 2017

Det behövs mer undervisning på distans

Det råder stor lärarbrist i Sverige. Digitala lösningar och ett närmare samarbete mellan huvudmännen kan lösa en del av problemet.

Vi behöver använda oss av olika möjligheter som står till buds för att säkerställa att alla elever får en hög utbildningskvalitet. Men skollagen sätter käppar i hjulet för detta.

Tyvärr befarar vi att den statliga utredning som den 30 maj lägger fram sina förslag inte kommer att gå tillräckligt långt för att ge elever och huvudmän de möjligheter som krävs. SKL och Friskolornas riksförbund ser fyra centrala punkter – där skollagen behöver justeras – för att möta såväl individers som skolors behov av lärarkompetens i hela landet:

1. Tillåt fjärrundervisning även för yngre elever

Bristen på legitimerade och behöriga lärare gör att många elever – inte minst i glesbygd – får nöja sig med en undervisning som inte alltid når upp till kvalitetskraven. Skolor behöver ges möjlighet att erbjuda elever fjärrundervisning i alla de ämnen och årskurser där skolhuvudmännen bedömer att det är lämpligt, även i årskurs 1-6 då långa skolresor kan vara som svårast.

2. Öka möjligheterna till undervisning på entreprenad

Det är idag omöjligt för vissa huvudmän, såväl kommunala som fristående, att rekrytera behöriga och legitimerade lärare i alla ämnen. En lösning är att huvudmän tillåts köpa undervisning på entreprenad. Alltså att timmar för en behörig och legitimerad lärare köps in av en skola från en annan, i exempelvis moderna språk och praktiskt-estetiska ämnen. Utredningen öppnar för fjärrundervisning där lärare och elever är på skilda orter, men inte vanlig klassrumsundervisning på entreprenad.

3. Öppna upp för distansundervisning

Dagens distansundervisning bygger alltmer på interaktiv undervisning i realtid och bör därför tillåtas vara ett alternativ för alla gymnasieelever som önskar den skolformen. Det finns även medicinska, psykologiska eller sociala skäl till att elever kan behöva distansundervisning som särskilt stöd under en begränsad period, till exempel för elever med långvarig skolfrånvaro. Stödet måste ges snabbt och huvudmannen för elevens skola måste därför tillåtas att själv få distansundervisa eleven.

4. Tillåt fjärrundervisning även utifrån elevernas behov

Fjärrundervisning bör få vara mycket mer än en nödlösning för att hantera lärarbrist eller för små elevgrupper. Att undervisas av lärare som är särskilt skickliga inom ett område och som befinner sig på annan ort kan höja utbildningens kvalitet för grupper av elever. Det kan till exempel gälla elever som behöver undervisas på en högre nivå och elever som behöver ämnesundervisning på sitt modersmål.

En utbyggd fjärrundervisning, undervisning på entreprenad och distansundervisning skulle ge tusentals elever i Sverige möjligheter till bättre resultat. Skollagen behöver omgående förändras för att möta elevernas och skolornas behov av lärarkompetens i hela landet. Riksdag och regering har ansvaret att ta större steg om den kommande utredningen inte går tillräckligt långt i sina förslag. Ett beslut endast om små förändringar skulle fördröja en nödvändig utveckling.

Vesna Jovic, VD Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)  

Ulla Hamilton, VD Friskolornas riksförbund

Artikeln publicerades i Svenska Dagbladet (svd.se) den 25 maj 2017

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!