Publicerad: 19 juni 2014

Debatten om företagsklimatet måste vidgas

Diskussionen om vad som skapar ett bra lokalt företagsklimat behöver vidgas. Fokus riktas nästan enbart mot kommunerna, trots att företagen har kontakt med en mängd andra aktörer. En ny studie ger en tydlig indikation om att den privata sektorns företagsservice är en viktig del av företagsklimatet.

Ett gott företagsklimat främjar tillväxt, det skapar arbetstillfällen och stärker Sveriges ekonomi. För kommunerna innebär ett förbättrat lokalt företagsklimat att skattebasen växer och att invånarna kan erbjudas en välfärd med ännu bättre kvalitet.

Kommunerna har många kontakter med företagarna och kan främja det lokala näringslivet genom att utveckla sin service, inte minst genom att ha snabb ärendehantering och effektiv tillsyn av olika verksamheter. Ett nationellt förbättringsarbete pågår också. Bland annat gör Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) jämförelser av kommunernas service så att de kan lära av varandra och på så sätt utveckla sina verksamheter. Detta fokus är viktigt för SKL att ha, då det är förbundets uppdrag att stödja sina medlemmar.

SKL:s jämförelser av servicen är en av många mätningar av kommunernas påverkan på det lokala företagsklimatet. Det är bra att även fler aktörer jämför kommunernas arbete, men trots mångfalden av mätningar på området finns det ingen organisation som undersöker vilken påverkan andra aktörer än kommunerna har. Det bidrar till dagens olyckliga situation där kommunerna ofta framhålls som ensamt ansvariga för det lokala företagsklimatet, trots att företagen har kontakt med många andra aktörer.

Konsultföretaget Ramböll Management Consulting har, på uppdrag av SKL, gjort en kvalitativ studie där 46 företagare utspridda i landet har fått svara på frågor om företagsklimat. Studien är avgränsad till att gälla service, alltså den del av företagsklimatet där det finns en direkt kontaktyta mellan företagen och andra aktörer. Antalet företag som ingår i studien är begränsat, men svaren ger ändå en tydlig indikation om att den privata sektorns service – från till exempel banker, försäkringsbolag, transportbolag och it-bolag – utgör en viktig del av det lokala företagsklimatet. Företagarna bedömer att den privata sektorn ansvarar för 40 procent av den service som levereras, kommunerna står för 25 procent, icke-kommunal offentlig sektor för 15 procent och företagens egen samverkan – vilken i studien definieras som en service företagen emellan – för 20 procent. Och när företagarna betygsätter de olika aktörernas service – då hamnar kommunerna i topp.

Det finns alltså starka skäl för näringslivet att själv jämföra hur privata aktörer levererar service till varandra. Framöver är det också viktigt att i större utsträckning se företagsklimatet som ett resultat av lokal samverkan. De kommuner som når bra resultat i dagens mätningar är de där det finns ett utvecklat samarbete, inte bara mellan det offentliga och det privata, utan också företagen emellan. Låt oss därför vidga debatten om vad som skapar ett gott företagsklimat. Vi måste tala om alla de inverkande faktorer som finns för att Sveriges arbete för ett förbättrat företagsklimat ska bli så bra som möjligt.

Håkan Sörman
VD på Sveriges Kommuner och Landsting


En förkortad version av debattartikeln har publicerats i tidningen Entreprenör, 2014-06-19.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!