Publicerad: 9 mars 2015

Allt mer rätt i debatten om skolan

Diskussionen om skolan och inriktningen på många åtgärder handlar allt mer om rätt saker. Det är tydligt vid en summering av det gångna året, skriver Per-Arne Andersson i en debattartikel.

 1. Ansvarstagande och undervisningens kvalitet
  I sina preliminära rekommendationer från granskningen av det svenska skolsystemet menar OECD att vi behöver inrikta oss på förbättringar inom ramen för nuvarande system, inte minst på vad som händer i klassrummet. Svenska skolors relativt stora självbestämmande ses som en styrka. Detta kräver att alla tar sitt ansvar.
 2. Ökat samarbete mellan nivåer
  Samarbetet ökar på alla plan; mellan lärare, mellan rektorer och skolor, mellan kommuner, och mellan huvudmän och staten. Det gagnar tillit och kvalitet. Skolforskningen får allt större genomslag, digitaliseringen av undervisningen blir mer intensiv, lärarnas löner fortsätter att öka, tidiga insatser till elever med särskilda behov uppmärksammas alltmer. Inte minst inom det senare behöver alla ansvariga kraftsamla.
 3. Rätt huvudmannaskap
  En IFAU-rapport från i höstas visar att resultaten i skolan började falla redan före de stora skolreformerna på 1990-talet. Samtidigt ser alltså OECD det decentraliserade ansvaret som en styrka och betonar vikten av att utveckla det som sker i klassrummen. Slutsatsen är att skolan absolut kan förbättras, men inte genom ett förstatligande.
 4. Statlig självkritik om statsbidrag
  Riksrevisionens rapport i december 2014 kritiserar staten och Skolverket för att de inte anpassar villkoren för statsbidragen efter behov och förutsättningar. Dagens styrning via de statliga bidragen bidrar inte till en likvärdig skola. Det handlar alltså inte om systemet – utan hur man agerar. Om bidragen ska fungera effektivt bör de riktas dit de behövs bäst. Det säger riksrevisor Margareta Åberg.

2015 blir ett bra år!

Lärare hjälper en elev som sitter och bläddrar i en skolbok.

Det stora engagemanget bland professionen, i kommuner, hos myndigheter och inom politiken ger tillförsikt om bättre resultat och kvalitet i våra skolor. Nu hoppas jag att debatten om skolan också tar samma riktning. Det finns positiva signaler på det, inte minst tar jag del av många lärares och rektorers konstruktiva tankar på debattsidor och i sociala medier som sätter ljus på professionens egna frågor. Det gör debatten om skolan mer intressant och relevant. Jag är också övertygad om att det på sikt kommer att stärka läraryrket.  

Under 2015 fortsätter SKL med våra olika satsningar för att förbättra styrning och ledning, matematikresultaten, att utveckla lärares och skolledares arbetssätt samt att motverka avhopp från gymnasiet. Vi kommer också att starta ett arbete för att förbättra resultaten i kommuner och skolor som under en tid haft en sämre utveckling. Jag ser fram mot ett aktivt och konstruktivt år, gärna i samarbete med andra aktörer.

Per-Arne Andersson
Avdelningschef, Undervisning och arbetsmarknad
Sveriges Kommuner och Landsting

Debattartikeln har publicerats i Lärarnas Tidning, 2015-03-06.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!