Publicerad: 26 maj 2016

Ålderdomlig lagstiftning hindrar god service

Kommunerna ska kunna ge individuellt anpassad hjälp (service) utan att vara tvingad till myndighetsutredningar. Det skriver Lena Micko, ordförande för SKL i en debattartikel idag i SvD.

Sedan 1990-talet har Linköpings kommun steg för steg utvecklat en serviceinriktad socialtjänst som respekterar den enskilde medborgaren.

Arbetssättet har i Kommunsverige fått benämningen ”Linköpingsmodellen”. Enkelt uttryckt innebär arbetssättet att en medborgare som behöver stöd eller hjälp vänder sig direkt till en utförarenhet som kan ge stödet. Med stöd av kommunens riktlinjer kommer man där överens om vilken hjälp den enskilde kan få.

Överenskommelsen kallas serviceavtal och registreras som ett bistånd. Samma möjlighet att få stöd finns även inom missbruksvård och boendestöd.

Linköpings arbetssätt uppskattas av berörda brukare. De frigjorda resurserna har styrts om till information och vägledning samt uppföljning och kontroll av att vårdtagare/brukare får den hjälp de önskar och har rätt till.

Men den mycket uppskattade Linköpingsmodellen får inte fortsätta. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har motsatt sig modellen och kammarrätten ger IVO rätt. Orsaken är de lagkrav på att utreda, bedöma och fatta individuella biståndsbeslut när det gäller insatser i socialtjänsten som finns. Myndigheten hävdar att avsaknaden av biståndsbeslut innebär att den enskilde får svårare att till exempel överklaga bristfälliga insatser. Kommunen har å sin sida hävdat att den som är missnöjd kan få ett biståndsbeslut som sen kan överklagas.

Domen är ett rejält kliv bakåt för alla som vill modernisera och förenkla service till invånarna. Över 100 kommuner i Sverige använder idag olika former av service utan biståndsutredningar – oftast i total enighet hos de politiska partierna och applåderat av olika brukarorganisationer. Detta hotas nu av domen och en ålderdomlig lagstiftning.

SKL vill att kommunerna ska kunna ge individuellt anpassad hjälp (service) utan att vara tvingad till myndighetsutredningar.

Det är viktigt, bland annat inom sociala barn och ungdomsvården, för att kunna ge tidiga förebyggande insatser samt inom missbruksvården och äldreomsorgen för att ge lättillgänglig vård och omsorg snabbt och smidigt.

Utredningen Nationell kvalitetsplan inom äldreomsorgen, som nu utreder frågan, har möjlighet att komma med förslag som ändrar denna ålderdomliga lagstiftning. Vi ser fram emot utredningen och hoppas att den möjliggör för Linköpingsbor och invånare i övriga Sverige att få en lättillgänglig social service utan krångel – med bibehållen kvalitet och rättssäkerhet för den enskilde.

Lena Micko

Ordförande, Sveriges Kommuner och Landsting

Debattartikeln publicerades i SvD 2016-05-26

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!